Zásady zpracování osobních údajů

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů je informovat Vás o tom, jak využíváme Vaše osobní údaje shromážděné při prohlížení webu mylancz.cz a/nebo webu anafylaxe.cz a/nebo webu endwarts.cz.

1.O NÁS

Tímto Vás informujeme, že my, společnosti:

 1. MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o., IČ 28392779, se sídlem Evropská 2590/33c, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138340;
 2. MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., IČ 03481778, se sídlem Evropská 2590/33c, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232034;
 3. MEDA Pharma s.r.o., IČ 27140661, se sídlem Evropská 2590/33c, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99352;

(dále jen “Mylan” nebo “My”), shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webu mylancz.cz a/nebo anafylaxe.cz a/nebo webu endwarts.cz (dále také jako „web“ nebo „webové stránky“).

2.JAK MYLAN SHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnosti Mylan shromažďují Vaše osobní údaje tehdy, když:

 • V části “Kontaktujte Mylan“ vyplníte formulář “Kontaktujte nás” určený ke shromáždění údajů”.
 • V části “Kariéra Mylan” požádáte o zaměstnání použitím následujících e-mailových adres určených k náboru zaměstnanců: jobscz@mylan.com nebo kliknutím na odkaz, který Vás zavede na formulář na externím webu spravovaném pro společnosti Mylan poskytovateli služeb.
 • Použijete následující e-mailové adresy poskytované společností Mylan pro obecné nebo konkrétní dotazy (např. vyžádání osobních údajů, atd.): dataprivacy@mylan.com.
 • Komunikujete s týmem pro vztahy se zákazníky společností Mylan.
 • Budete odpovídat na dotazy v rámci průzkumu.
 • Využijete registrační formulář na webu anafylaxe.cz k zaslání upozornění na blížící se expiraci Vašeho adrenalinového autoinjektoru
 • Procházíte různými stránkami webu. V takovém případě web shromažďuje a ukládá osobní údaje, které jsou během prohlížení webu vytvářeny automaticky, jako například Vaše preference a anonymní statistiky užití. Pokud navštívíte naše webové stránky, my i naši externí poskytovatelé služeb obdržíme a zaznamenáme osobní údaje, jako je například Vaše adresa IP, z Vašeho prohlížeče a z cookies a dalších obdobných technologií (viz konkrétní část níže).
 • Zveřejníte své komentáře nebo obrázky na našich stránkách sociálních médií (jako například. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, atd.)

3.PROČ POTŘEBUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnosti Mylan Vaše osobní údaje shromažďují, jelikož:

 • Jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů k jednomu nebo několika z konkrétnějších účelů; nebo
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, jako např. kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služby; nebo
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, jako jsou např. povinnosti stanovené daňovými předpisy; nebo
 • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, provádění průzkumů, analýza preferencí při návštěvě webových stránek, provádění statistiky užití webových stránek, provozování stránek na sociálních médiích či budování vztahů se zákazníky a komunikace se zákazníky.

4.OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ O VAŠÍ OSOBĚ

Společnosti Mylan shromažďují a zpracovávají následující osobní údaje o Vaší osobě:

 • Identifikační údaje, jako například Vaše jméno a příjmení, kontaktní osobní údaje, jako například e-mail, telefonní číslo, fotografie, které jste nám poskytli.
 • Osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s náborem nových zaměstnanců a to zejména v rozsahu životopisu a dalších souvisejících údajů,
 • Údaje nezbytné pro splnění smluv, jako je například sjednaná cena, údaje uvedené na faktuře, osobní údaje o bankovním účtu,
 • Osobní údaje související s rodinnými poměry, jako například osobní údaje o příbuzenském poměru (dítě–rodič), které mohou vyžadovat některé aplikace.
 • Elektronické údaje dostupné na Vašem počítači (jako například údaje zpracovávané prostřednictvím “cookies” nebo "adresy IP").
 • Zdravotní údaje, jako jsou například nemoci, užívaná léčiva, ošetření či spotřebovávané produkty Mylan tak, jak jste je poskytli prostřednictvím kterékoli příslušné aplikace Mylan, kterou používáte nebo webu.

5.JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Obecně lze říci, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou používány k:

 • Poskytování a vylepšování našich služeb;
 • Ke komunikaci s Vámi;
 • K odpovídání na Vaše žádosti o informace;
 • K tomu, abychom Vás informovali o nových produktech a službách a o nových pracovních příležitostech ve společnostech Mylan.

6.JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Společnosti Mylan zpracovávají Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Společnosti Mylan zpracovávají osobní údaje konkrétně po následující dobu:

 • Údaje související s poskytováním služby (např. užíváním našich aplikací) nebo s Vaší objednávkou či žádostí před uzavřením smlouvy o službách se společností Mylan jsou uchovávány po celou dobu trvání poskytování dané služby. Po ukončení poskytování služby budou tyto údaje uchovávány za účelem jejich užití v případných soudních a jiných řízeních a to po dobu trvání příslušné promlčecí lhůty.
 • Údaje související s plněním jiných smluv a právních povinností zpracovávají společnosti MYLAN po dobu trvání poměru ze smlouvy nebo po dobu, po kterou jsou povinny údaje zpracovávat. Společnosti Mylan tyto údaje dále uchovávají za účelem jejich užití v případných soudních a jiných řízeních a to po dobu trvání příslušné promlčecí lhůty.
 • Údaje související s marketingem (jako jsou např. údaje nezbytné pro zasílání newsletterů a údaje související s Vašimi všeobecnými a konkrétními dotazy) jsou uchovávány po dobu 10 let od poslední komunikace, kterou s Vámi společnosti Mylan uskutečnily. Ke konci tohoto období Vás společnosti Mylan kontaktují, aby zjistily, zda si od nich nadále přejete dostávat sdělení. V případě záporné odpovědi nebo v případě, že od Vás neobdržíme odpověď, budou tyto údaje uchovávány za účelem užití v případných soudních a jiných řízeních a to po dobu trvání příslušné promlčecí lhůty.
 • Údaje související s procesem náboru nových zaměstnanců jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od poslední komunikace, kterou s Vámi společnosti Mylan uskutečnily. Ke konci tohoto období Vás společnosti Mylan kontaktují, aby zjistily, zda si od nich nadále přejete dostávat sdělení. V případě záporné odpovědi nebo v případě, že neodpovíte, budou tyto údaje uchovávány za účelem užití v případných soudních či jiných řízeních a to po dobu trvání příslušné promlčecí lhůty.
 • Společnosti Mylan uchovávají osobní údaje zpracovávané prostřednictvím cookies po dobu 13 měsíců od jejich posledního využití.
 • Údaje získané na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou uchovávány na dobu neurčitou, nejpozději však do doby, kdy je souhlas ze strany subjektu údajů odvolán.

7.COOKIES

Při návštěvě webu společnosti Mylan přímo shromažďují osobní údaje z Vašeho webového prohlížeče (jako například Vaši adresu IP a Vaše preference) prostřednictvím cookies, serverových protokolů či obdobných technologií.

Takové osobní údaje shromážděné a zpracovávané prostřednictvím cookies můžeme využít k následujícím účelům:

 • k sledování Vámi zadávaných vstupů při vyplňování online formulářů, nákupních košíků, atd.;
 • k Vaší identifikaci při přihlášení;
 • k detekci zneužití přihlašovacích údajů;
 • k ukládání technických údajů k přehrávání video nebo audio obsahu;
 • k účelům rozkládání zátěže;
 • k zapamatování Vašich zákaznických preferencí;
 • ke sdílení obsahu prostřednictvím plug-inů sociálních sítí;
 • k provádění analýz a průzkumů trhu;
 • k zacílené behaviorální reklamě online.

Připomínáme Vám, že proti zpracování svých osobních údajů pomocí cookies máte právo vznést námitku. Můžete také zakázat instalaci cookies změnou konfigurace svého prohlížeče.

Každý moderní webový prohlížeč Vám umožňuje nastavení týkající se cookies měnit. Tato nastavení obyčejně bývají k dispozici v části “Nástroje”, “volby”, “nápověda” nebo “preference” ve Vašem prohlížeči.

Některé úkony, které budete provádět při změně nastavení týkajících se cookies, pravděpodobně ovlivní Váš celkový prožitek ze surfování po internetu, jakož i Vaše přístupové podmínky k některým službám vyžadujícím použití cookies. Společnosti Mylan nenesou jakoukoli odpovědnost za následky související s omezeným fungováním služeb vzniklé z důvodu uživatelova odmítnutí nainstalovat si cookies potřebné pro provoz nebo jejich vymazání uživatelem.

8.PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti Mylan mohou sdílet Vaše osobní údaje s příjemci v následujících kategoriích:

 • Společnosti Mylan sdílí Vaše osobní údaje s jakýmikoli společnostmi ze skupiny Mylan a to tehdy, kdy je to nezbytné. Jedná se např. o sdílení údajů mezi náborovým oddělením a mateřskou společností.
 • Společnosti Mylan mohou Vaše osobní údaje sdílet také se třetími osobami, a to za následujících podmínek:
 • Ke sdílení svých osobních údajů jste předem dali souhlas (například, aby Vám byly zasílány reklamní materiály přizpůsobené Vašim zájmům z našich webových stránek a webových stránek třetích osob);
 • Společnosti Mylan potřebují tyto osobní údaje sdílet s poskytovateli služeb jednajícími v našem zastoupení, a sice s našimi poskytovateli technických služeb, jako je například údržba a hosting, nebo se zpracovateli, kteří Vám poskytují Vámi vyžádanou službu (například když žádáte o práci v části “Mylan Kariéra”);
 • Osobní údaje jsou od společností Mylnu vyžádány soudem nebo jiným příslušným orgánem veřejné moci v souladu s právními předpisy.

9.PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Aby společnosti Mylan mohly nabízet a poskytovat své služby, mohou někdy potřebovat předat Vaše osobní údaje do zahraničí.

V zahraničí neplatí vždy stejné předpisy na ochranu osobních údajů jako v České republice.

Ve věci předávání osobních údajů ze společností Mylan se sídlem v České republice do kanceláří Mylan N.V. ve Spojených státech Vám sdělujeme následující: společnost Mylan N.V. byla certifikována ve smyslu Euroamerického rámce ochrany soukromí (EU-U.S. Privacy Shield Framework) tak, jak je vymezen americkým ministerstvem obchodu (Department of Commerce) a Evropskou komisí ohledně shromažďování, ukládání, využívání, předávání a dalšího zpracování osobních údajů předávaných z Evropského hospodářského prostoru (EEA) do Spojených států amerických. Další informace o Ochraně soukromí naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov.

Pamatujte prosím, že Vaše osobní údaje smíme předávat do zemí, které byly uznány jako “bezpečné země” v souladu s příslušným rozhodnutím Evropské komise.

V případě předání osobních údajů ze společností Mylan se sídlem v České republice společnosti ze skupiny Mylan nebo externímu poskytovateli se sídlem ve třetí zemi poskytují společnosti Mylan také vhodné záruky za účelem ochrany soukromí a základních práv a svobod jednotlivců a zajištění výkonu těchto práv. Informace o těchto zárukách lze získat kontaktováním společností Mylan způsobem uvedeným v čl. 14 těchto zásad.

10.VAŠE PRÁVO NA SOUKROMÍ

Máte právo požadovat od Mylanu:

 • Přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz;
 • Omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně, máte právo na přenositelnost údajů (tj. získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu).

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dále máte právo podat stížnost u následujícího dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Za účelem výkonu svých práv nás můžete kontaktovat způsobem uvedeným v čl. 14 těchto zásad.

11.JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Společnosti Mylan vyvíjí nejvyšší možné úsilí, aby Vaše osobní údaje ochránily proti poškození, ztrátě, vyzrazení, krádeži, narušení, změně či zničení. Abychom ochránili důvěrnost Vašich údajů, přijali jsme fyzické, technické a administrativní záruky. Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme na ty, kdo tyto údaje potřebují znát. Kromě toho také školíme své zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů.

12.SOUKROMÍ DĚTÍ

Společnosti Mylan vědomě neshromažďují, neukládají ani nevyužívají osobní údaje dětí ve věku do 16 let a žádná část této aplikace či těchto webových stránek není určena k oslovování dětí ve věku do 16 let.

Jestliže se dozvíte, že některá webová stránka nebo aplikace Mylan shromáždila osobní údaje o dítěti mladším 16 let bez udělení nebo schválení souhlasu osobou, která vykonává rodičovskou odpovědnost k dítěti, kontaktujte nás prosím kterýmkoli způsobem uvedeným v části 14 tohoto dokumentu.

13.ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD A PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti Mylan mohou tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Pokud se společnosti Mylan rozhodnou tyto zásady ochrany osobních údajů změnit (například pokud se společnosti Mylan rozhodnou začít Vaše osobní údaje využívat k účelům jiným, než bylo stanoveno v zásadách ochrany osobních údajů účinných v době shromáždění těchto údajů), zveřejní vyrozumění o těchto změnách v novelizované verzi zásad ochrany osobních údajů a tato novelizovaná verze nabude účinnosti k datu svého zveřejnění. Společnosti Mylan Vás o takových změnách vyrozumí formou jejich zveřejnění na stránce zásad ochrany osobních údajů nebo tím, že Vám pošlou e-mail nebo jiné informační sdělení.

14.KONTAKTY PRO OSOBNÍ ÚDAJE / DOTAZY

Pokud hodláte vznést jakýkoli dotaz nebo zaslat jakýkoli komentář týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, způsobu, jakým společnosti Mylan zpracovávají Vaše osobní údaje, nebo pokud hodláte uplatnit svá práva ve vztahu k již shromážděným osobním údajům (viz část 6), kontaktujte prosím příslušnou službu Mylan takto:

Společnosti Mylan také jmenovaly Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO), kterým je: Audrey Gerin; Kontaktní údaje na DPO: dataprivacy@mylan.com

Poslední změny:  9.10.2019