Podmínky užití

Provozovatelem webových stránek www.mylancz.cz (dále jen „Webové stránky“) je společnost MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o. (dále jen „Společnost“). Společnost je zapsána v České republice pod registračním číslem 283 92 779, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Průběžná 1108/77, PSČ 10000.

Společnost žádá uživatele těchto Webových stránek, aby si důkladně přečetli následující podmínky užití, které se vztahují na každého, kdo Webové stránky navštíví. Uživatelem se rozumí každý, kdo vstupuje na Webové stránky a jakýmkoliv způsobem je užívá a prohlíží. Vstupem na Webové stránky a jejich užíváním, uživatel uděluje svůj souhlas s tím, že se bude řídit následujícími podmínkami užití a jejich změnami platnými v době své návštěvy Webových stránek, a souhlasí s tím, že jsou pro něj tyto podmínky užití závazné. Společnost může tyto podmínky užití kdykoliv bez předchozího upozornění změnit, a to úpravou těchto ustanovení. Společnost proto uživatele Webových stránek vyzývá, aby sledovali případně změny podmínek užití, neboť jsou pro ně závazné.

Autorské právo

Není-li stanoveno jinak, jsou autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví ke všem materiálům umístěným na Webových stránkách (včetně fotografií a grafických obrázků) vlastnictvím Společnosti nebo jejích poskytovatelů licence. Společnost si vyhrazuje veškerá práva k těmto materiálům s výjimkou níže uvedených případů, kdy Společnost užití těchto práv výslovně dovoluje. Jakékoliv užití výňatků z Webových stránek k účelům, které nejsou v souladu s těmito pravidly, je zakázáno. V případě porušení těchto podmínek užití si společnost vyhrazuje právo odvolat udělení povolení k užití těchto webových stránek a v takovém případě je uživatel povinen neprodleně zničit veškeré stažené či vytištěné výňatky z Webových stránek.

Uživatel je oprávněn stahovat a tisknout výňatky z Webových stránek pro vlastní potřebu. Tyto výňatky mohou být poskytnuty třetí osobě za následujících podmínek:
1. žádný dokument či související grafika nebudou nijak pozměněny;
2. žádná grafika umístěná na Webových stránkách nebude použita odděleně bez souvisejícího textu; a
3. na všech kopiích bude uvedena poznámka o autorském právu a ochranných známkách Společnosti a poznámka ohledně způsobů užití dovolených podle těchto podmínek.

Uživatel není oprávněn obsah Webových stránek jakkoliv úplatně postupovat či znovu zveřejňovat. Uživateli se výslovně zakazuje pořizovat duplikáty nebo kopie materiálů umístěných na Webových stránkách ke komerčním účelům nebo je za tímto účelem jakkoliv jinak využívat. Uživatel je oprávněn vytvořit odkaz na Webové stránky, a to za předpokladu, že se bude jednat pouze o odkaz a nikoliv o faktické zkopírování Webových stránek; a že odkaz nebude vytvořen takovým způsobem, že by u uživatelů stránek, na nichž je odkaz umístěn (dále jen „Odkazující stránky“), mohl vyvolat mylný dojem, že se jedná o vlastní obsah Odkazujících stránek anebo že tyto Webové stránky Odkazující webové podporují nebo jsou s nimi propojené. Uživatel je oprávněn odkaz vytvořit za splnění následujících podmínek:
1. neodstraní, nedeformuje ani jinak nepozmění velikost a vzhled loga Mylan;
2. neumístí okolo Webových stránek žádný rámeček nebo prostředí jiného prohlížeče nebo okraje;
3. nebude jakkoliv naznačovat, že Společnost podporuje výrobky nebo služby jiných subjektů;
4. nebude zkreslovat svůj vztah se Společností ani nebude uvádět jiné nepravdivé informace o Společnosti;
5. bez výslovného písemného svolení Společnosti nebude nijak nakládat s ochrannou známkou Mylan vyobrazenou na Webových stránkách;
6. nebude vytvářet odkaz z webové stránky, kterou nevlastní; a
obsah jeho webové stránky nesmí být odpuzující, urážlivý nebo kontroverzní; nesmí porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích osob nebo být jinak v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Společnost si výslovně vyhrazuje právo odvolat oprávnění k vytvoření odkazu na Webové stránky pro porušení těchto podmínek a právo provést jakékoliv právní či jiné kroky, které bude považovat za vhodné. Uživatel je povinen Společnosti nahradit veškerou škodu, která Společnosti nebo jakékoliv jiné osobě ze skupiny vznikne v důsledku porušení těchto ustanovení.

Odkazy třetích osob

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob poskytované pro potřeby uživatelů naši Webových stránek. K informacím uvedeným na těchto webových stránkách nemá Mylan žádná práva, neručí za ně a ani za ně neodpovídá.

Vyloučení záruk

Přestože Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby se na Webových stránkách zobrazovaly aktuální a přesné informace, Společnost neposkytuje a výslovně vylučuje jakékoliv záruky, výslovné či konkludentní (včetně jakýchkoliv záruk obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu nebo nezasahování do cizích práv) za tyto informace, jejich přesnost nebo úplnost nebo za pravidelnost jejich aktualizace. Uživatel tímto souhlasí, že užití těchto Webových stránek a veškerý jejich obsah je poskytován s doložkou „AS IS“ (tak jak je) a „AS AVAILABLE“ (tak jak je dostupný). Společnost tímto vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu těchto Webových stránek. Společnost nezaručuje, že (i) Webové stránky budou v souladu s požadavky uživatele; (ii) provoz Webových stránek nebude přerušen a bude pravidelný a včasný, a Webové stránky budou bezpečné a bez chyb; (iii) výsledek, jehož může být užitím Webových stránek dosaženo bude přesný a důvěryhodný; (iv) kvalita veškerého zboží a služeb dostupných na Webových stránkách bude v souladu s požadavky uživatele; (v) veškeré chyby Webových stránek budou opraveny; (vi) užití Webových stránek nebo jakýchkoliv materiálů z nich získaných nepoškodí počítač nebo mobilní zařízení uživatele nebo nedojde k žádné ztrátě dat v souvislosti s obdržení takového materiálu.

Vstupem na Webové stránky a jejich užíváním se uživatel v maximálním rozsahu dovoleném příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) výslovně vzdává práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v předchozím odstavci.

Omezení odpovědnosti

Uživatel nese veškerá rizika spojená s užíváním těchto Webových stránek. Společnost ani členové jejích orgánů, její zaměstnanci nebo pobočky nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost za škodu jakékoliv povahy ani za nároky nebo ztráty jakkoliv související s vytvořením nebo užíváním Webových stránek, jiných webových stránek skupiny Mylan, nebo jakýchkoliv stránek, na něž předchozí uvedené webové stránky odkazují, nebo spoléháním se na tyto stránky; nebo z užívání jakýchkoliv informací na těchto stránkách dostupných nebo spoléhání se na; anebo z nefunkčnosti těchto stránek. Na základě výše uvedeného Společnost vylučuje zejména odpovědnost za škody způsobené na vybavení počítače uživatele a za případné viry, které mohou zasáhnout vybavení počítače nebo jiný majetek uživatele, za ušlý zisk, poškození pověsti nebo jinou nemajetkovou újmu (i pokud o možnosti takové škody byla Společnost poučena), vyplývající: (i) z užití či nefunkčnosti Webových stránek; (ii) z nákladů na poskytnutí náhradního zboží či služby v souvislosti s obdrženým zbožím, daty, informacemi nebo službami, nebo v souvislosti s obdrženými zprávami nebo transakcemi uzavřenými prostřednictvím Webových stránek; (iii) z neoprávněného přístupu k přenosům nebo datům uživatele nebo z jejich změn; (iv) z prohlášení nebo jednání jakéhokoliv uživatele nebo třetí osoby na Webových stránkách; (v) ze skutečnosti, že se uživatel spoléhá na obsah Webových stránek zpřístupněný Společností; nebo (vi) z jiných důvodů vztahujících se k Webovým stránkám.

Odpovědnost Společnosti, všech členů jejích orgánů, zaměstnanců a poboček, za škodu vyplývající z užití Webových stránek nebo obsahu zpřístupněného skupinou Mylan, nebo v souvislosti s tímto užitím, se tímto omezuje na částku maximálně 100 € v souhrnu, a to bez ohledu na důvod vzniku škody (smlouva, delikt, porušení záruky, jiný důvod). Žádné ustanovení této smlouvy nebude vykládáno tak, že vylučuje nebo omezuje odpovědnost za škodu způsobenou podvodem nebo odpovědnost za škodu na zdraví (usmrcení, ublížení na zdraví) způsobenou nedbalostí Společností, nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, která podle příslušného právního předpisu nemůže být vyloučena nebo omezena.

Vstupem na Webové stránky a jejich užitím se uživatel v maximálním rozsahu dovoleném příslušnými ustanoveními OZ výslovně vzdává práva na náhradu škody ve výše uvedených případech, ve kterých Společnost svou odpovědnost vylučuje nebo omezuje.

Odškodnění

Uživatel se zavazuje učinit veškerá potřebná opatření, aby Společnost, členy jejích orgánů, její zaměstnance a pobočky, ochránil a odškodnil za jakékoliv nároky, žaloby či žádosti, včetně soudních a jiných poplatků v souvislosti s (i) užitím obsahu zpřístupněným třetí stranou nebo skutečností, že se na něj uživatel spoléhá, (ii) užitím obsahu zpřístupněným Společností, nebo skutečností, že se na něj uživatel spoléhá, (iii) zneužitím Webové stránky uživatelem, (iv) porušením těchto podmínek užití uživatelem. Společnost uživatele o takovém nároku neprodleně informuje.

Neposkytování odborných rad

Informace obsažené na Webových stránkách v žádném případě nejsou lékařskou, právní, investiční, finanční ani jinou odbornou radou. Informace umístěné ne Webových stránkách nejsou určeny k tomu, aby nahradily lékařskou konzultaci, lékařskou prohlídku nebo doporučení poskytovatele zdravotních služeb.

Chování uživatele

Uživatel není oprávněn měnit samotné Webové stránky ani se o to pokoušet. Uživatel rovněž není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti zřídit odkaz na Webové stránky. Uživatel dále nesmí služby Webových stránek užívat tak, aby vyřadil z provozu, přetížil nebo zhoršil funkčnost serverů Společnosti nebo serverů, ke kterým má Společnost přístup, nebo aby třetí osobě zabránil v nerušeném užívání Webových stránek, počítačových systémů nebo sítí napojených na některý ze serverů Mylanu nebo na Webové stránky; a to nabouráním se do systému nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Uživatel nesmí získat nebo se pokusit získat jakékoliv materiály nebo informace, které Společností nebyly zpřístupněny.

Uživatel je oprávněn služby Webových stránek užívat výlučně k soukromým, nekomerčním účelům. Uživatel nesmí Webové stránku užívat ke (i) zveřejňování komentářů obsahujících spam nebo jakékoliv jiné opakující se nebo nevyžádané zprávy, které jsou v rozporu s příslušnou právní úpravou; (ii) nahrávání nebo zveřejňování materiálů zasahujících do cizích práv, nebo nemravných, výhružných, pomlouvačných nebo jinak nezákonných či protiprávních materiálů, včetně materiálů dětem škodlivých a těch, které zasahují do osobnostních práv třetích osob; (iii) nahrávání nebo zveřejňování materiálů obsahujících softwarové viry nebo jiné škodlivé počítačové kódy, soubory, skripty, agenty nebo programy; nebo (iv) oslovování jiných uživatelů služeb Webových stránek v souvislosti s jejich obsahem za použití jakýchkoliv údajů umožňujících osobní identifikaci nebo prostřednictvím uživatelských fór na Webových stránkách, a to ke komerčním účelům.

Uživatel nesmí obcházet či vyřazovat z provozu bezpečností prvky Webových stránek ani do nich jinak zasahovat.

Vyloučení odpovědnosti v dalších případech

Ačkoliv Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že informace na Webových stránkách jsou správné, Společnost nezaručuje přesnost nebo úplnost materiálů umístěných na Webových stránkách. Společnost může kdykoliv, bez předchozího upozornění, změnit materiály umístěné na Webových stránkách nebo zboží a ceny, které jsou na nich popsané. Materiály umístěné na Webových stránkách nemusí být vždy aktuální a Společnost se za pravidelnou aktualizaci těchto materiálů nijak nezaručuje. Materiály umístěné na Webových stránkách jsou poskytovány s doložkou „AS IS“ (tak jak jsou), bez jakýchkoliv podmínek nebo záruk. Společnost v maximálním zákonem dovoleném rozsahu vylučuje jakékoliv záruky, odpovědnost a garanci splnění dalších zákonných podmínek, které by se v souvislosti s těmito Webovými stránkami mohly uplatnit.

Vstupem na Webové stránky a jejich užitím se uživatel v maximálním rozsahu dovoleném příslušnými ustanoveními OZ výslovně vzdává práva na náhradu škody ve výše uvedených případech, ve kterých Společnost svou odpovědnost a další záruky a garance vylučuje nebo omezuje.

Rozhodné právo

Tyto podmínky užití stejně jako spory z nich vzniklé se řídí a jsou vykládány v souladu s právem České republiky. Strany případného soudního sporu vzniklého z těchto podmínek užití se dohodly, že veškeré takové spory budou rozhodovány soudem příslušným podle platných právních předpisů České republiky.

Poslední změny  7.11.2018